When the signal to you is a friend
 

นักวิทยุสมัครเล่น
     "นักวิทยุสมัครเล่น" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "amateur radio operator" หมายถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต การเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากรัฐบาลหรือจากผู้ที่มีอำนาจ
ของแต่ละประเทศ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีของนักวิทยุสมัครเล่น สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้ รับอนุญาตเช่นเดียวกัน รวมทั้งใช้ความถี่
ที่กำหนดให้เฉพาะกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น ซึ่งการใช้งาน จะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่นจะได้รับการกำหนดสัญญาณเรียกขาน เพื่อระบุตัวตน ในการ
ติดต่อสื่อสารปัจจุบันมีนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน

คุณลักษณะทั่วไปของนักวิทยุสมัครเล่น
        มีไม่กี่ประเทศที่ได้บันทึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิทยุสมัครเล่นไว้ นอกจากจำนวนของนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้นนักวิทยุสมัครเล่น ส่วนใหญ่ จะอยู่ในประเทศเหล่านี้
ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป มีเพียง 2 ประเทศ เท่านั้น ที่ไม่อนุญาต ให้ประชาชนทั่วไป เป็นนักวิทยุสมัครเล่น คือ เยเมน และ เกาหลีเหนือ
ในบาง ประเทศ ก็เป็นการยากที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับอนุญาต เนื่องจากค่าใบอนุญาต ที่สูงมากในบางประเทศก็อนุญาตให้ชาวต่างชาติด้วย ซึ่งมีจำนวนน้อยที่นักวิทยุ
สมัครเล่น จะได้ รับอนุญาตใน หลายๆ ประเทศพร้อมกัน

ข้อมูลจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

©Copyright HamNew.com and Design for FireFox screen size 1024x768 Email: info@hamnew.com
เอกสารและบทความในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเอกสารเผยแพร่ ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้งานและเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิตเจ้าของบทความและเว็บไซต์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
online tests online tests